Veien til fossilfrie bygge- og anleggsplasser

Dialogkonferanse i Fredrikstad 28.august.

NÅR:    Onsdag 28. august kl. 08.00-11.30

HVOR: Litteraturhuset, Storgata 11, 1607 Fredrikstad

Påmelding gjøres her innen 26. august

Fredrikstad har, på lik linje som Oslo, satt seg ambisiøse klimamål, ved at man er i ferd med å vedta en ny klimaplan. Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019. Den norske byggenæringen har tatt en lederrolle i det grønne skiftet og har bidratt til at Oslo har fått denne utmerkelsen. Fredrikstad ønsker (i tråd med klimaplanen i kommunen) å gå i samme retning.

Strenge miljøkrav ved byggeoppdrag for Fredrikstad kommune
Når det bygges på oppdrag for Fredrikstad kommune skal det stilles strenge miljøkrav, og det skal bygges med så lave utslipp av klimagasser som mulig. Støy og lokal luftkvalitet skal også være drivende. Fredrikstad kommune ønsker å stille krav om fossilfrie og/eller utslippsfrie anleggsplasser. Utslippsfrie anleggsmaskiner er på full fart inn i markedet, og Fredrikstad kommune vil etterhvert etterspørre blant annet nullutslippsteknologi i takt med at dette blir tilgjengelig.

Stor bygge- og anleggsaktivitet
Det er i tiden framover planlagt stor bygge- og anleggsaktivitet i kommunal regi. For eksempel: Prosjektet Lisleby allé, ringledning for drikkevann, diverse små og større vann- og avløpsprosjekter, gang- og sykkelveier med finansiering fra Bypakke Nedre Glomma, tursti, kaianlegg og brygger for ferje, idrettshaller, sykehjem, skoler og barnehager. Gjennom samordnede krav, og enhetlig bruk av tildelingskriterier, på tvers av kommunale virksomheter, ønsker vi å skape forutsigbarhet og å gi kraft til en nødvendig markedsendring.

God dialog og innspill fra bygg- og anleggsbransjen
For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengig av god dialog og innspill fra bygg- og anleggsnæringen. På denne konferansen ønsker vi å få frem hvilke hensyn som bør tas når det stilles krav til fossilfrie og/eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Både for det konkrete prosjektet med Lisleby allé, og for kommunens øvrige anskaffelser. Vi ønsker å diskutere hvordan bygg- og anleggsbransjen og kommunen sammen kan forsere aktuelle barrierer for å innfri kravet om fossilfrie og/eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Lisleby allé, den første fossilfrie anleggsplassen i Fredrikstad
Prosjektet på Lisleby allé innebærer bygging av gang- og sykkelvei/fortau. Den nye strekningen på ca. 850 meter skal kobles sammen med eksisterende fortau i Fagerliveien. I tillegg skal det rehabiliteres og anlegges nye vann- og avløpsledninger på deler av strekningen. Prosjektet vil kunngjøres for entreprisekonkurranse i løpet av høsten 2019.

Program

Oppstart kl. 08.00 med frokostservering, mens ordfører innleder om ny klimaplan & Bypakke Nedre Glomma

Øvrige temaer:

  • Lisleby allé – den første fossilfrie anleggsplassen i Fredrikstad
  • Hva finnes og kommer av fossilfrie maskiner (ved Klima Østfold)
  • Bypakke Nedre Glomma: fremtidige investeringer på det kommunale veinettet
  • Fremtidige bygg- og anleggsprosjekter i Fredrikstad
  • Diskusjon i grupper: muligheter og barrierer på Lisleby allé-prosjektet, og Fredrikstads fremtidige prosjekter

Dialogkonferansen avsluttes senest kl. 11:30.

En-til-en samtaler
Etter lunsj fra kl. 12.00 planlegger oppdragsgiver å gjennomføre én-til-én samtaler med potensielle tilbydere for prosjektet på Lisleby allé. Når oppdragsgiver vet mer om antall påmeldinger og hvor mange som ønsker en-tilen samtaler vil vi informere om hvordan samtalene vil gjennomføres. Vi ser for oss samtaler på maks 30 minutter (lik tid for alle tilbydere). Konkrete forslag til krav og opsjoner for Lisleby allé, samt generelle krav for kommende prosjekter, vil bli kunngjort i Mercell samt sendt ut til de påmeldte i god tid før konferansen. Samtidig kommer et mer detaljert program.

Påmelding gjøres her innen 26. august:

For spørsmål kontakt Malte Sebastian Hinsch på epost: malhin@fredrikstad.kommune.no.

Vel møtt!