– Biogass er en del av løsningen

Les hvorfor Ole Haabet, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune, mener biogass er og blir viktig i Østfold og Viken i årene som kommer.

Rundt om i landet er arbeidet godt i gang med å bygge nye kommuner og fylkeskommuner. Flere benytter muligheten til å tenke fremtidsrettet og knytter lokal samfunnsutvikling opp mot globale mål. I Viken er det bestemt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunnsutviklingen i den nye fylkeskommunen. Her har Østfold mye å bidra med, blant annet ved å være et foregangsfylke innen satsingen på biogass. Biogass er faktisk en del av løsningen.

I 2015 vedtok verdens ledere 2030-agendaen, en ambisiøs erklæring for å trygge global stabilitet og jordas bærekraft. 17 bærekraftsmål med 169 delmål skal realisere denne planen, der helse, velstand, likestilling, fred, klima og partnerskap står sentralt. Biogass kan være en del av løsningen på hele ni av disse målene.

Biogass dannes av blant annet matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Siden råstoffene har et biologisk opphav, er de en del av kretsløpet. Biogassen kan oppgraderes til drivstoffkvalitet og erstatte tradisjonelle drivstoff som bensin og diesel. Bioresten, som er et næringsrikt biprodukt, kan brukes i landbruket som erstatning for mineralgjødsel. Biogassproduksjon og -bruk er derfor svært samfunnsnyttig.

Østfold har satset målrettet på biogass siden 2005. Fylkeskommunen har blant annet støttet oppstarten av produksjonsanlegg og disponerer fra sommeren av 145 gassbusser. Mye av grunnarbeidet som ble gjort gjennom prosjektet Biogass Østfold, er blitt videreført gjennom det regionale nettverkssamarbeidet Biogass Oslofjord.

Biogass bidrar til bedre helse ved å redusere lokal forurensing, og gir ren energi fra bredt tilgjengelig råstoff. Produksjonen ivaretar viktige næringsstoffer som fosfor og nitrogen. Marine avfallskilder som smolt, fiskegjødsel og fiskeavfall kan brukes i større grad for å øke produksjonen fra uutnyttede ressurser.

Dette dekker allerede arbeidet med å nå fire av FNs bærekraftsmål, henholdsvis mål 3 om god helse ,7 om ren energi, og 14 og 15 om liv under vann og liv på land.

Videre kan økt biogassproduksjon bidra til flere grønne arbeidsplasser, som er en viktig del for å nå mål om anstendig arbeid og økonomisk vekst. I Østfold er det regnet ut at det på sikt kan skapes ca. 500 nye arbeidsplasser ved å øke produksjonen av biogass, blant annet fra jordbruket.

I tillegg driver industrien frem andre innovative løsninger, som igjen bidrar til mål 9 om innovasjon og infrastruktur. CO2 fra oppgraderingsprosessen kan brukes til kjøling, mat- produksjon i drivhus eller som kullsyre i drikkevarer. Dette er sirkulær bioøkonomi i praksis, som faller under mål om ansvarlig forbruk og produksjon.

I tillegg er biogass et viktig steg for å oppnå mål om å gjøre byer og samfunn mer bærekraftige. Et godt eksempel på dette er at busser og renovasjonskjøretøy i store deler av fylket benytter avfall som drivstoff. Dette er med på å skape lokale, lukkede kretsløp. Ved å bytte ut fossilt drivstoff med biogass er vi med på å stoppe klimaendringene, som er mål nummer 13. Metanutslipp kan «fanges» ved å produsere biogass fra dagens metankilder, som husdyrgjødsel i landbruket. Ifølge EU- tall kan bruk av biogass i transport føre til at produksjonen og bruk tar ut mer CO2 enn den tilføyer atmosfæren.

Det siste målet i FNs ambisiøse bærekraftsagenda handler om samarbeid og partnerskap for å nå målene. For at verdikjeden for biogass skal fungere optimalt, må aktører fra det offentlige, private, jordbruket og forskningsmiljøene jobbe sammen for å videreutvikle satsingen.

I Østfold har kommuner og fylkeskommunen samarbeidet med forskningsinstitusjoner som Østfoldforskning og NMBU, i tillegg til distributører, Bondelaget og diverse markedsaktører. Det er når alle jobber sammen at vi finner de gode løsningene som både er samfunnsnyttige og lønnsomme. For å komme videre trenger vi politisk klokskap og mot. Ved å styrke satsingen på biogass kan vi bidra til å nå internasjonale mål med konkrete, lokale løsninger.

Ole Haabeth

fylkesordfører, Østfold fylkeskommune