30 nye ladepunkter i Ski kommune

Nå har ordfører Hanne Opdan åpnet den nye ladeparken på Vesteråtparken, som er en del av Ski kommunes klimasatsing! Ladeparken er nå åpen for elbiler og hybridbiler mens de lades i inntil tre timer.

Ladeparken består av 30 nye ladepunkter. To av ladepunktene har en effektdeling på 22 kW mens de 12 andre ladepunktene er på 7,2 kW effektdeling.

Midler fra Klimasats

Ladepunktene har til største del betalts av midler fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» og Akershus Fylkeskommunes miljøfond. Det er midler kommunen har fått fra søknader i 2016.

Etableringen er den del i kommunens satsning på klimatiltak for å gjøre kommunal og privat transport fossilfri innen 2030.

Det er et mål som Ski kommune har sammen med øvrige Follokommuner samt Østfold fylkeskommune og Fyrbodal kommunforbund i Sverige. Delmålet for Ski kommune som organisasjon er å  redusere klimagassutslipp fra kommunal transport med 50 % innen 2019 sammenlignet med 2014 års utslipp.

 

Elbil reduserer klimatgassutslipp

Satsning på elbiler er et sentralt tiltak for å nå målene, en elbil reduserer klimagassutslippet med omtrent 2,5 tonn CO2-ekvivalenter per år. Det beror på at nordisk elmix har veldig lave klimagassutslipp samtidig som en elmotor er cirka tre ganger så effektiv som en bensin- eller dieselmotor.

Elektrisitet er ikke det enda fornybare drivstoffet som det arbeides med i Ski. Det jobbes også med etablering av fyllestasjon for biogass, hydrogen og fornybar diesel.

 

Transporter står for store utslipp

Ifølge SSB kjøres 96 % personbilene i Ski kommune på bensin og diesel, slik at Ski kommunes klimamål er veldig ambisiøse, men de er også veldig inspirerende. Utslipp fra transport står for cirka 75 % av Ski kommunes klimagassutslipp og utslipp fra personbiler er den største utslippskilden innen transportutslippene. Det betyr at tiltak som reduserer utslippene fra personbilene gjør stor forskjell på klimagassutslippene i Ski.

 

Behov for flere ladepunkter

Det er et behov for flere ladepunkter i Ski kommune. Ifølge elbilforeningen bør det være 10 elbiler per offentlig ladepunkt, og her ligger Ski kommune litt etter. Det arbeides derfor med flere etableringer av ladepunkter i kommunen. Ski kommune har søkt midler fra Akershus fylkeskommune også i 2017 for etablering av offentlige ladepunkter.

 

Effektdeling betyr at hvis kun en bil lader på en ladepunkt får denne full effekt, men dersom det kobles en bil til på samme ladepunkt, blir effekten delt mellom de to. Når det gjelder de to hurtigladerne, er de på 50kW hver. For å lade med privat bil koster det 30 kr for første time, 45 kr for andre timen og 60 kr for tredje timen. Det er satt en tidsbegrensing på ladingen til 3 timer for å få høy utnytelse av ladepunktene.

Fra juni 2018 er det planlagt at Ski kommune vil ta 10 av 3,6 kW ladeplassene for kommunale tjenestebiler.

For mer info, se Ski kommunes nettside