– Sats på biogass!

Prisøkningen på biodrivstoff i Norge har gjort at store aktører som Posten og Bring nå velger å gå tilbake til fossil diesel. Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og VG.

Ved årsskiftet ble HVO mindre tilgjengelig på grunn av nye norske krav til råstoffet palmeoljeavfall. Dermed selger drivstoffselskapene heller til land som ikke har disse kravene til sporing.

Men er løsningen på klimaproblemene å gå tilbake til fossil diesel når det allerede finnes et godt og levedyktig alternativ som ikke har opplevd den samme prisøkningen, har holdt seg stabilt i pris og har mulighet til å øke produksjonen hvis markedet er der?

– Stortingsflertallets satsing på biodrivstoff har løfterike målsetninger og gode motiver. Men både når det gjelder verdiskaping, jobbskaping og lokal utnyttelse av råvarer, er det bom. Årsaken er at de har glemt biogass, sier Jens Måge, Fagrådgiver i Avfall Norge. 

Biogass kan dekke hele 20 pst. av dagens veitransport i Norge. Satsing på biogass gir reduserte klimautslipp både innen avfall, transport og landbruk – alle næringer hvor Norge er forpliktet til å kutte 40 pst. CO2 fra 2005-nivå innen 2030. Norske biogassanlegg produserer 100 pst. klimanøytral biogass fra lokale avfallsressurser som matavfall, kloakk og husdyrgjødsel. Biogassen brukes i busser og tungtransport. Den kan også brukes i biler og ferger. Utslippene går ned globalt, og lokalt gir en gassmotor i tillegg så å si ingen NOx-utslipp, og 30 pst. reduksjon i sot og partikler sammenlignet med en dieselmotor.

I biogassanleggene produseres det i tillegg biogjødsel. Når denne erstatter kunstgjødsel bidrar det til ytterligere reduserte klimagassutslipp. Dermed blir næringsstoffer fra organisk avfall resirkulert, og god matjord bygges opp. I et perspektiv hvor vi vet at verden står overfor fosformangel er dette med å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis. Ressursene tas vare på i et kretsløp. Vi skaper rett og slett store verdier fra avfallet som gir arbeidsplasser lokalt, forteller Per Wennerberg, prosjektleder i Biogass Oslofjord.

Norsk biogass produseres av avfall, og det er store avfallsstrømmer å ta av som i dag ikke utnyttes. I et ressurs- og klimaperspektiv må vi utnytte dette bedre. Avfall Norge og Biogass Oslofjord har nylig publisert en rapport om verdiskaping fra biogass på Østlandet. Tallene bør ha overføringsverdi til hele landet, og underbygger at satsing på biogass fra norske avfallsressurser kan skape 20.000 arbeidsplasser, dersom samfunnet velger å satse.

Biogass kutter utslipp i ikke-kvotepliktig sektor både innen avfall, landbruk, hav- og skogbruk, transport og lager flest arbeidsplasser. Da må biogass også være med i målsetningene som nå meisles ut for biodrivstoff i Norge.